Aylık arşivler: Haziran 2010

SU ve ATIK SU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

Su ve Atık Su Yönetimi konulu sempozyum 246\2010 tarihinde Bursa’da TAIEX,T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinasyonu ile BURSA-BİLECİK-YALOVA İllerinden konu ile ilgili yaklaşık 100 adet katılımcı ile gerçekleşmiştir.

Bu seminerde su ve atıksu yönetimi konusunda Avrupa Birliği Mevzuat ve Uygulamaları  ile Türkiye’deki mevzuat ve uygulamları sunulmuş olup, seminer  konunun uzmanları aşağıda yer alan ile başlıklar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir;

Rene Reisner, Uzman, Su Dairesi Başkanlığı, Çevre Bakanlığı, Estonya

Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) ve Uygulamaları ve Entegre Havza Yönetimi: Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Yeraltı ve Yerüstü Sularının İzlenmesi

Zerrin Leblebici, Çevre ve Orman Uzmanı, Su Kaynakları Şubesi Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye

AB Sürecinde Türkiye’de Su ve Atıksu Yönetimi

Dr. Stephan von Keitz, Daire Başkanı, Hessian Çevre Bakanlığı, Almanya

Yüzeysel Sularda İyi Ekolojik ve Kimyasal Statü nasıl Elde Edilir? Su   Çerçeve Direktifi ve Öncelikli Maddeler – Tehlikeli Maddeler Direktifi Arasındaki İlişki

Dilek Yılmazer, Baş Mühendis, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürlüğü, DSİ. 1. Bölge Müdürlüğü, Türkiye

Yeraltısularının İzlenmesine İlişkin Çalışmalar ve Verilerin Değerlendirilmesi

Carlos Bernácer, Çevre Denetçisi, Çevre, Su, Kent ve İskan Bölgesel Bakanlığı, Valencia, İspanya

Atıksu Yönetimi Konusunda Yetkili Otoritenin Sorumlulukları

Hilal Yıldız Akbulut, Çevre Yüksek Mühendisi, Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Bursa

Atıksu Yönetimi ve Bursa İlinde Uygulamalar

N. Kamil Salihoglu, Öğretim Görevlisi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Arıtma Çamurlarının Bertarafı

Reklamlar

İttihat ve Terakki Mensubu Rıza Tevfik’in Sultan Abdülhamid Hana yazdığı şiir

nerdesin şevketlim, sultan hamid han ?.
feryâdım varır mı bârigâhına?
ölüm uykusundan bir lâhza uyan,
şu nankör Milletin bak günâhına.

târihler ismini andığı zaman,
sana hak verecek, ey koca sultan;
bizdik utanmadan iftira atan,
asrın en siyâsî padişâhına.

pâdişah hem zâlim, hem deli dedik,
ihtilâle kıyam etmeli dedik;
şeytan ne dediyse, biz ‘beli’ dedik;
çalıştık fitnenin intibahına.

dîvâne sen değil, meğer bizmişiz,
bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.
sade deli değil, edepsizmişiz.
tükürdük atalar kıblegâhına.

sonra cinsi bozuk, ahlâkı fena,
bir sürü türedi, girdi meydana.
nerden çıktı bunca veled-i zinâ?
yuh olsun bunların ham ervâhına!

bunlar halkı didik didik ettiler,
katliama kadar sürüp gittiler.
saçak öpmeyenler, secde ettiler.
……………… pis külahına.

haddi yok, açlıkla derde girenin,
sehpâ-yı kazâya boyun verenin.
lânetle anılan cebâbirenin
bu, rahmet okuttu en küstâhına.

çok kişiye şimdi vatan mezardır,
herkesin belâdan nasîbi vardır,
selâmetle eren pek bahtiyardır,
harab büldânın şen sabahına.

milliyet dâvâsı fıska büründü,
ridâ-yı diyânet yerde süründü,
türk’ün ruhu zorla âsi göründü,
hem peygamberine, hem allâh’ına.

lâkin sen sultânım gavs-ı ekbersin
ahiretten bile himmet eylersin,
çok çekti şu millet murada ersin
şefâat kıl şâhım mededhâhına.

Mehmet Şevket Eygi ; Milli Gazete Köşe Yazısı – 19\6\2010

Müslüman Siyonistleri Savunmaz

İslam dini terörü kabul etmez.

Müslümanların, din düşmanlarını dost ve velî edinmelerini kabul etmez.

Müslümanların kâfirlere benzemesini kabul etmez.

İslam dini, Allah katında tek hak din olduğu konusunda müşareket (ortaklık)kabul etmez.

Siyonist ideoloji Museviliğe bile zıt ve aykırıdır. İslam dini, Müslümanların Siyonistlerle ittifak ve işbirliği yapmalarını uygun görmez.

İslam’ı ve Müslümanları yeryüzünden kazımak isteyen aşırı ve militan Evangelistlerle işbirliği yapılmasına İslam izin vermez.

Cennet senin babanın çiftliği mi ki, açmışsın kapısını içine kefereyi dolduruyorsun?

Bir Müslüman, Hz. Muhammed’i inkâr ve tekzip eden, Kur’ânı inkar eden, İslam’ı hak din olarak kabul etmeyen inkarcıların ehl-i necat olduğunu iddia edemez. Ederse dinden çıkmış, irtidat etmiş olur.

Bir Müslüman, Filistin konusunda Siyonistleri haklı, Filistinlileri haksız göremez. Görürse İslam libasını çıkartmış olur.

Bir Müslüman Tevhid inancı ile Teslis inancını bir tutamaz. Tutarsa küfre sapmış olur.

Kur’ân “İbrahim Yehud ve Nasranî değildi, o hanif ve müslimdi” diyor. Hz.İbrahim aleyhisselam için o Yehud ve Nasranî idi diyenler, Kur’ânı inkar ettikleri için kafir olur.

Siyonizmin batıl bir ideoloji olduğunu bilmek ve söylemek için Müslüman olmak gerekmez. İnsaflı Yahudiler bile bunu kabul ediyor.

Zalim İsraili desteklemek mü’mine yakışmaz.

Filistin meselesinde kim haklıdır? Zalim İsrail mi, mağdur ve mazlum Filistinliler mi?

Dinini, imanını, vatanını savunanlar terörist değildir. Onlara terörist demek adalete, insafa, vicdana, hikmete aykırıdır.

Müslümanlara karşı zalimleri savunanlar, onlarla birlikte haşr olmaktan korksunlar.

*(İkinci yazı)

Bozuk ve Kötü Düzen

Devlet ve düzen birbirinden ayırt edilmedikçe müzmin krizi çözmek mümkün olmayacaktır.

Türkiye’de kötü olan, halkına zulm eden, ülkeyi sömürge gibi idare eden devlet değil, düzendir.

Devleti bir şişeye benzetin… Bu şişenin içine su konabilir, süt konabilir, şarap konabilir, idrar konabilir, zehir konabilir…Devlet şişedir, içine konulan sıvı düzendir.

Bizdeki düzen bozuk ve kötü bir düzendir.

Onun bozuk olduğunda dinci de, Marksist de ittifak ediyor.

Bu düzen nasıl bir düzendir.

1. Gerçek ve doğru Cumhuriyete en büyük kötülüğü ve hıyaneti yapıyor.

2. Gerçek demokrasiyi uygulamıyor.

3. Âdil bir hukukun üstünlüğü prensibini kabul etmiyor.

4. Resmî bir ideolojiyi din gibi benimsiyor.

5. Bu bozuk düzen siyaseti, eğitimi, iktisadî faaliyetleri kirletmiş ve dejenere etmiştir.

6. Bu düzen halk çoğunluğuna ikinci sınıf vatandaş olarak bakmakta ve onu ezmektedir.

7. Bu düzen egemen azınlık düzenidir.

8. Bu düzen ayakta kalabilmek için her on senede bir askerî darbe yaptırtmıştır.

9. Bütün medenî ülkelerin üniversitelerinde başörtüsü ile okumak mümkündür ama bizdeki düzen buna izin vermemektedir.

10.Bu düzen çoğunluğa mensup vatandaşları dinî inançlarından, fikirlerinden, tenkitlerinden, görüşlerinden dolayı mahkûm etmektedir.

11. Bu düzen orduyu, yargıyı, medyayı kendi emelleri ve saltanatı için kullanmaktadır.

12. Bu düzen ülkeye, halka, devlete zarar vermektedir.

13. Bu düzen halkı cahil bırakmıştır.

14. Bu düzen lisanımıza, tarihimize, sanatımıza, medeniyetimize, kimlik ve kültürümüze köstek olmaktadır.

15. Bu düzen ile ülkemizde sosyal adaletin sağlanması mümkün değildir.

16. Bu düzen halkın temel insan haklarını ihlâl etmektedir.

Devletimizi, ülkemizi, halkımızı, cumhuriyetimizi; bütün yasal, ahlâkî yolları ve imkanları deneyerek bu bozuk düzenin elinden kurtarmak gerekir.

Gerçek hürriyet istiyoruz.

Gerçek ve doğru Cumhuriyet istiyoruz.

Gerçek ve kısıtlamasız demokrasi istiyoruz.

Vesayet düzeni istemiyoruz…

Resmî ideoloji zincirlerinden kurtulmak istiyoruz.

İngiltere, Norveç, İsveç, Finlandiya ve diğer medenî ülkeler halkı gibi hür ve serbest olmak istiyoruz.

Kirli ve zalim düzen istemiyoruz… Düzenin gölgesinde kazanılmış 300 milyar dolarlık kara para birikimi istemiyoruz.

Şiddete yönelik olmayan inanç, düşünce, görüş ve tenkitlerimizden dolayı zulme, baskıya maruz kalmak istemiyoruz.

Çocuklarımızı resmî ideolojiye göre değil, millî kimlik ve kültürümüze göre yetiştirmek istiyoruz.

Âdil medenî kanun istiyoruz.

Âdil ceza kanunu istiyoruz.

İnançlarımıza uygun bir hayat sürmek istiyoruz.

Hırsızlık, talan, soygun, yolsuzluk; devlet ve belediye bütçelerinin hortumlanmasını istemiyoruz.

Kendi vatanımızda inanç ve fikirlerimiz yüzünden korku ve güvensizlik içinde yaşamak istemiyoruz.

Saçma sapan çağ dışı tabular istemiyoruz.

Adalet istiyoruz, bilgelik istiyoruz, ilim ve irfan nurları istiyoruz, ahlâk ve fazilet istiyoruz, temizlik ve şeffaflık istiyoruz, sosyal güvenlik istiyoruz.

Yalan dolan, aldatma, hile istemiyoruz.

Temizlik ve şeffaflık notu yüksek bir Türkiye istiyoruz.

Kaynak : http://www.milligazete.com.tr   – 196\2010

Yazıya ait Link : http://www.milligazete.com.tr/makale/musluman-siyonistleri-savunmaz-167327.htm

Prof.Dr.Veysel EROĞLU – ABİDE-İ ŞAHSİYETLER (8)

ÜLKEMİZ  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE ALT YAPI CAMİASININ ULUSLARARASI ARENADA MARKA İSMİ;

SUYA VE HİZMETE ADANAN BİR HAYAT;

BİYOGRAFİ:

Veysel Eroğlu, 1948 yılında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğmuştur. İlk öğretimini Şuhut Zaferyolu İlkokulunda tamamlamıştır. Şuhut Orta Okulunda 1. ve 2. sınıfı, son sınıfı ise Afyon’da okumuştur. 1966 yılında Afyon Lisesi’nden mezun olmuştur.

Veysel Eroğlu, tatil dönemlerinde babası rahmetli Hacı İbrahim Eroğlu’nun manifatura, tuhafiye ve konfeksiyon dükkanında çalışırdı. Ayrıca tarlalarındaki mahsullerin sulama işleriyle meşgul olurdu. Suya olan sevgisi o tarihlerdeki çocukluk dönemlerinden başlamıştır. Geceleri ise hep okurdu. Şark ve garp klasiklerinin çoğunu okumuştur. Ayrıca mühendislik yanında tarihe de ayrı bir merakı vardı. Bu yüzden Afyon Lisesinde okurken İnşaat Yüksek Mühendisi olduktan sonra Tarih Bölümünde de okumayı kafasına koymuştu. Nitekim 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun olduktan sonra 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kaydolmuştur. Vatani hizmeti esnasında ve sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde asistanlık yaparken İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tahsil görmüş ve ikinci Fakülteyi 1978 yılında bitirmiştir.  1971 İTÜ İnşaat Fakültesinden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezuniyetinden sonra vatani vazifesini yaptığı Erzincan 3. Ordu İnşaat Emlak Başkanlığında çok sayıda askeri tesise imzasını atmıştır.

Askerlik hizmetinden sonra akademik hayata atılmış, önce Yıldız Teknik Üniversitesinde bilahare İTÜ İnşaat Fakültesinde akademik hayata devam etmiştir. İTÜ de 1978 yılında Çevre Mühendisliği Bölümünün kuruluşunda vazife almış, 1980 yılında doktorasını tamamladıktan sonra bir yıl süre ile Hollanda’da doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Orada dönem birincisi olmuş, 1982 yılında yurda döndükten sonra ilk kitabı olan Su Tasfiyesini yazmış, binlerce inşaat ve çevre mühendisinin yetişmesinde emek sarf etmiştir. 1984 yılında Doçent, 1991 yılında ise Profesör unvanını kazanmıştır. Bu esnada kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve belediyelere müşavirlik, proje yapım ve kontrollük hizmetlerinde vazife almıştır. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Üniversite Dışında Bulunduğu Mesleki Görevleri;

Su temini ve su tasfiyesi, evsel ve sanayi atıksularının arıtılması konularında 40’tan fazla projenin yürütücülüğünü yapmıştır.

1990-1993 SEKA Genel Müdürlüğü Çevre Müşaviri
1994-2002 İSKİ Genel Müdürü
300’den fazla dev tesisi İstanbul’lulara kazandırmak suretiyle İstanbul’un su ve çevre meselesinin çözümünde büyük hamlelerin atılmasına vesile olmuştur.
2001-2002 İstanbul Konseyi 2. Dönem Başkanlığı
2003-2007 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

2007 –       Çevre ve Orman Bakanlığı

Eğitim Hayatı;

1966 yılında Afyon Lisesi’nden mezun oldu.
1967 yılında Yüksek öğrenim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde devam etti.
1971 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi oldu.
1980 yılında Doktorasını tamamlayıp doktor ünvanını aldı.

Akademik kariyer ve ünvanlar ;

1963-1966 Afyon Lisesi
1967-1971 İnşaat Yüksek Mühendisi (İTÜ İnşaat Fakültesi)
1976-1977 YTÜ Hidrolik Kürsüsünde Asistan
1977-1980 İTÜ Şehir Sağlığı ve Tekniği Kürsüsü’nde Asistan
1977-1980 Doktora, İTÜ İnşaat Fakültesi
1980-1981 İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Asistan
1981-1982 International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering Delft / Hollanda’da araştırmalar yaptı ve dönem birincisi oldu.
1982-1983 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi-Dr. Asistan
1983-1984 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr.
1984-1991 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Doç. Dr.
1991 yılında Profesör ünvanını almıştır.

Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU milletvekili adaylığı için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeliği görevinden istifa etmiştir.

Geçmiş ve halen devam etmekte olan üyelikler;
Su Vakfı

DSİ Vakfı

Tarih ve Tabiat Vakfı

İSKİ Spor Klubü

WWC, Dünya Su Konseyi

ICOLD

ICID

BENA (Balkan Enviromental Association)

Akademik ve mesleki faaliyet sahaları;

Su Temini
İçme Sularının Tasfiyesi
Su Kirlenmesi ve Kontrolü
Atıksuların Toplanması
Atıksuların Arıtımı ve Geri Kazanımı
Deniz Deşarjları
Sanayi Atıksularının Arıtımı ve Geri Kazanımı
İleri Atıksu Arıtma Teknolojileri
Anaerobik (Havasız) Atıksu Arıtma Teknolojileri
Hava Kirlenmesi ve Kontrolü
Çamurların Arıtımı ve Uzaklaştırılması
Katı Atıkların Toplanması ve Taşıma Optimizasyonu
Tıbbi Katı Atıkların Toplanması ve Bertarafı
Gürültü ve Kontrolü
Sistem Analizi ve Optimizasyon
Havzaların Kontrolü
Çevre Ekonomisi
İstatistik
Toplum Sağlığı
Eğitim
Hidroloji
Yönetim Teknikleri
Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler)
Şehircilik
Toplam Kalite Yönetimi
Planlama
Ulaşım ve Çözüm Optimizasyonu

DSİ VE PROJELERİ

Şubat 2003 tarihinden itibaren DSİ Genel Müdürlüğüne atanan Prof.Dr. Veysel EROĞLU , 08 Mayıs 2007 tarihine kadar bu vazifeyi yürütmüştür. 2003 yılında yapılan çalışmalarla kısa sürede DSİ toparlanmış, 2004 yılında 3,3 milyar YTL’lik tasarruf sağlayarak Kamu Kaynaklarını En Etkin Kullanan Kurum ödülü alınmış ve büyük projelere imza atılmıştır.

2003 – 2007 YILLARI ARASINDA MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNULAN

366 TESİSİN
111 adedi Baraj ve gölet,
81 adedi Sulama,
20 şehre İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Temini,
6 sı Hidrolektrik Santral Tesisi,
148 adedi Taşkın Koruma ve çevre koruma yatırımıdır.
Bu tesisler ile yılda 3.14 Milyar kilowatt-saat enerji üretimi sağlanmış,
656 344 hektar yani 6 563 440 dekar arazi sulu ziraata kavuşturulmuş,
5 il, 42 ilçe ve 864 yerleşim birimi taşkınlardan korunmuştur
10 Milyon vatandaşımızın su ihtiyacı karşılanmıştır.

08 Mayıs 2007 tarihinde mensubu olduğu İTÜ İnşaat Fakültesi öğretim üyeliğinden ve DSİ Genel Müdürlüğünden milletvekili seçimlerine katılmak gayesiyle ayrılmıştır.
DSİ deki 4.5 yıllık hizmet esnasında
366 tesisi Aziz Milletimizin hizmetine sunmuştur.
İSKİ deki Genel Müdürlüğü esnasında açtığı 600 tesisle birlikte 13 yıllık üst yöneticiliği zarfında toplam 966 tesisi ülkemize kazandırmıştır.


İSKİ VE PROJELERİ

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 5 Mayıs 1994 tarihinde İSKİ’de Genel Müdür olarak göreve başlamıştır. 1994 yılında, su sıkıntısının had safhalarda olduğu, önemli çevre problemlerinin bulunduğu İstanbul’da su meselesini tamamen halletmiş, 600 den büyük dev tesisi hizmete açmış İstanbul’un su meselesini tarihe gömmüş ve çevre problemlerinin çözümünde büyük hamleler atılmasına vesile olmuştur. Döneminde Haliç yeniden canlandırılmış ve Haliç, Dünya Metropolis Birliğinin 2002 Metropolis birincilik ödülünü almıştır.

Netice itibariyle, Prof. Dr. Veysel EROĞLU,

Su temini ile alakalı;
•8 adet baraj ve regülatör yaptırarak içmesuyu kapasitesini 590 milyon m3/yıl’dan 920 milyon m3/yıl’a çıkarmıştır,
•1.078.000 m3/gün olan içmesuyu arıtma kapasitesini 2 480 000 m3/gün artırarak, 3.558.000 m3/gün’e çıkarmıştır,
•İsale hatlarının uzunluğunu 3 kat artırarak 227 km’den 683 km’ye çıkarmıştır,
•Su haznelerinin 163.000 m3 olan kapasitesini 534.500 m3 artırarak, 717 500 m3’e çıkarmıştır,
•Terfi merkezinin 59.000 kW olan kurulu gücünü, 209.229 kW artırarak 268.221 kW’ye çıkarmıştır,
•İçmesuyu şebeke uzunluğunu 5.957 km’den, 5.828 km ilaveyle, 11.785 km’ye ulaştırmıştır,
•Atıksuların toplanması ve arıtılması ile alakalı;
•9 adet atıksu arıtma tesisi,
•22 adet atıksu terfi merkezi,
•27 km atıksu tüneli,
•190 km. kollektör,
•120 km. atıksu ana toplayıcısı,
•8,9 km. deniz deşarjı,
•12,8 km. deşarj kara boru hattı,
•1.500 km. atıksu şebekesi,
•9.115 m. dere ıslahı

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI

25 Şubat 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27504
TEBLİĞ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/1/2010 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

1/1/2010 tarihinden itibaren

1980              yılı           sözleşmeleri için                                                                                  103987,47

1981              yılı          sözleşmeleri için                                                                              71591,14

1982              yılı           sözleşmeleri için                                                                                  47853,13

1983              yılı          sözleşmeleri için                                                                              38065,70

1984              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     30804,97

1984              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                26313,09

1985              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     19993,98

1985              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                18090,01

1986              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     14455,37

1986              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                13017,45

1987              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     10405,25

1987              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                9019,83

1988              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     6886,80

1988              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                5672,43

1989              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     4451,51

1989              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                2311,08

1990              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     1898,85

1990              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                1507,20

1991              1.             dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için                                 1236,42

1991              2.             dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için                        931,76

1991              3.             dönemi (15 Eylül – 31 Aralık) sözleşmeleri için                                 866,24

1992              1.             dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için                         653,82

1992              2.             dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için                              538,94

1993              1.             dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için                         406,11

1993              2.             dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için                               326,19

1993              3.             dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için                            295,70

1994              1.             dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için                                     241,84

1994              2.             dönemi (1 Nisan – 30 Haziran) sözleşmeleri için                        214,90

1994              3.             dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için                               210,32

1994              4.             dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için                            203,06

1995              1.             dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için                                     176,67

1995              2.             dönemi (1 Nisan – 14 Nisan) sözleşmeleri için                            166,37

1995              3.             dönemi (15 Nisan – 14 Kasım) sözleşmeleri için                                102,61

1995              4.             dönemi (15 Kasım – 31 Aralık) ve

1996              1.             dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için                         69,70

1996              2.             dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için                              47,17

1997              1.             dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için                         26,79

1997              2.             dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için                              19,96

1998              1.             dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için                         15,09

1998              2.             dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için                               12,55

1998              3.             dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için                              11,32

1999              1.             dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için                                 8,72

1999              2.             dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için                      7,32

2000              1.             dönemi (1 Ocak – 31 Mayıs) sözleşmeleri için                                   6,41

2000              2.             dönemi (1 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için                    5,88

2000              3.             dönemi (1 Temmuz – 14 Aralık) sözleşmeleri için                              5,49

2000              4.             dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için                        5,17

2001              1.             dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için                                    4,72

2001              2.             dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için                          4,61

2001              3.             dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için                             4,15

2001              4.             dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için                  3,98

2001              5.             dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için                               3,82

2001              6.             dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için                            3,63

2001              7.             dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için                                 3,45

2001              8.             dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için                        3,25

2001              9.             dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için                                3,10

2002              1.             dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için                              2,84

2002              2.             dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için                                 2,31

2002              3.             dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için                     2,22

2002              4.             dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için                             2,10

2002              5.             dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için                            2,03

2003              1.             dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için                                 1,86

2003              2.             dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için                      1,84

2004              1.             dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için                                 1,71

2004              2.             dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için                      1,65

2005              1.             dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için                                1,59

2005              2.             dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için                     1,48

2006              1.             dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için                                1,45

2006              2.             dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için                     1,39

2007              1.             dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için                                1,33

2007              2.             dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için                     1,29

2008              1.             dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için                                1,25

2008              2.             dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için                   1,17

2008              3.             dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için                             1,12

2009              1.             dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için                         1,08

2009              2.             dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için                              1,03

2010              1.             dönemi (1 Ocak –                 ) sözleşmeleri için                             1,00

Olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

REGAİB KANDİLİNİZİ KUTLAR;ÜLKEMİZ İLE BİRLİKTE TÜM İSLAM ALEMİNE SAADET,ESENLİK VE HAYIRLARA VESİLE OLMASINI CENAB-I HAKTAN NİYAZ EDERİM…

Hakan KAYA – İnşaat Mühendisi

D – 8 OLUŞUMU 13 YAŞINDA

Türkiye’nin öncülüğünde kurulan D-8’lerin 13. Kuruluş yıldönümü 15 Haziran- Salı günü İstanbul’da kutlanacak.

54. Hükümet döneminde Başbakan Necmettin Erbakan’ın  çabalarıyla hayata geçirilen D-8’lerin 13. Kuruluş yıldönümü 15 Haziran- Salı günü İstanbul’da kutlanacak.

Ekonomik ve sosyal araştırmalar Merkezi ESAM’ın organize ettiği toplantıya D-8 ülkeleri temsilcilerinin yanı sıra, önemli devlet adamları ve akademisyenler katılacak.

15 Haziran 2010 Salı günü Çırağan Sarayı’nda yapılacak bu  toplantıya D-8’e üye ülkelerin kuruluş anlaşmasına imza atan devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanları da davet edildi.

D-8’ler, 13 yıl önce, 15 Haziran 1997 günü İstanbul-Çırağan Sarayı’nda, Bangladeş, Mısır, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Endonezya ve Türkiye’nin devlet ve hükümet başkanlarının bir araya gelmesiyle kuruldu.

D-8 FELSEFESİ

D-8 girişiminin başlatılmasındaki amaç, büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak ve çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmektir.

D-8, kurucu üyelerinin kompozisyonunun da yansıttığı gibi, bölgesel olmaktan çok küresel bir kuruluştur. Üyelik, grubun hedeflerini, ilkelerini benimseyen ve ortak bağları paylaşan diğer gelişmekte olan ülkelere de açıktır.

D-8, üye ülkelerin bölgesel ve uluslararası örgütlere üyeliklerinden kaynaklanan ikili ve çok taraflı taahhütleri üzerinde olumsuz etkisi olmayan bir forumdur

D-8’lerin bayrağında yer alan 6 tane yıldız D-8’lerin temel ilkelerini sembolize etmektedir. D-8’lerin bayrağinda 6 temel ilkeyi sembolize eden altı yıldızın anlamaları şunlardır.

  1. Savaş değil, barış,
  2. Çatışma değil, diyalog,
  3. Çifte standart değil, adalet,
  4. Sömürü değil, adil düzen,
  5. Baskı ve tahakküm değil, insan hakları hürriyet ve demokrasi.

Birleşmiş Milletler İsrail ve ABD’nin oyuncağı mı?

Kendi talebiyle imzalanan Takas Anlaşması’nı kaale almayan ve İsrail’in nükleer gücünü sürekli görmezden gelen ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ni de istediği gibi kullandığı iyice netleşti.

Kullanılmış mendil parçası

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, ülkesine BM Güvenlik Konseyi’nde oylanan yeni yaptırımlar konusunda konuştu. Yeni yaptırımları değerlendiren Mahmud Ahmedinejad, ülkesinin bu yaptırımları tanımadığını ve hiçbir yaptırımı da tanımayacaklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin adım adım ilerleyerek Tahran anlaşmasının zeminini oluşturduğunu belirterek, “17 Mayısta Tahran anlaşması sağlandı. Bu anlaşmanın zeminini hazırlayan şey de Sayın Obama ile son olarak Nisan ayında yapılan görüşme ve Sayın Obama tarafından bize yazılan mektuptur” dedi.

Davutoğlu, Türkiye’ye gönderilen mektubun Brezilya’ya gönderilen mektupla aynı olduğunu ve burada kendilerinden talep edilen ana unsurların Tahran anlaşmasıyla sağlandığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Kanal 24’te katıldığı bir programda, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Türkiye’nin nükleer silahlar konusunda ilkesel olarak bir tutum içinde bulunduğunu ve çok uzun zamandır bunu her zeminde vurguladığını bildiren Davutoğlu, Türkiye’nin nükleer silahlara karşı olduğunu ve nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge istediğini söyledi. Türkiye’nin, barışçıl nükleer enerjinin herkesin hakkı olduğuna inandığını ifade eden Davutoğlu, nükleer tekel oluşmasının doğru olmadığını ve bu durumun bazı ülkelere ekonomik rekabette fayda sağladığını kaydetti.

Türkiye’nin her iki konuda da çıkacak ihtilaflarda çözüm yolu olarak diplomasiyi benimsediğini vurgulayan Davutoğlu, askeri yönteme kesinlikle karşı olduklarının altını çizdi. “Biz bölgemizde nükleer silah istemiyoruz” diyen Davutoğlu, İran’ın nükleer programıyla ilgili bu süreçte şeffaf davranması ve UAEK ile işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini kaydederek, geçen yıl yürütülen müzakerelerin koptuğunu, ancak daha sonra müzakerelerin Türkiye’nin girişimleri sonucunda tekrar başladığını hatırlattı. “Türkiye’nin bu sürece müdahil olması da yeni değildir” ifadesini kullanan Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin, İran’a ilk yaptırımın uygulanmaya başladığı 2006 yılından bu yana sürecin içinde bulunduğuna dikkati çekti. Davutoğlu, “Biz BM Güvenlik Konseyi’ndeki herhangi bir üye değiliz. Biz İran’a komşu olan yegane BMGK üyesi ülkeyiz” dedi. İran’a uygulanacak yaptırımların Türkiye’ye maliyetinin olacağını ifade eden Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yaptırımlar, bugünkü geçen haliyle yumuşatılmış bir hali ve bunda Türkiye’nin çabalarının, Tahran anlaşmasının etkisi olmuştur. Hazırlanan taslakta, gayrı resmi olarak paylaşılan taslakta, özellikle enerji ticaret, ulaştırma, sigortacılık, bankacılık gibi alanlarda ciddi müeyyideler geliyordu. İsrail’in istediği yaptırımlar, İran’ı felç kılacak yaptırımlardı.” Diplomasiyle ciddi bir mesafe aldıklarını belirten Davutoğlu, Türkiye’nin dünyada yalnızlaşması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Türkiye’nin BMGK’nın yaptırım kararlarına uyup uymayacağı sorusunu cevaplayan Davutoğlu, şu ana kadar İran’a yönelik 6 yaptırım kararı çıktığını hatırlatarak, Türkiye’nin de bu konuda geçmişteki uygulamalarını sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak : http://www.milligazete.com.tr – 10/06/2010

Devletlerarası ilişkilerde hukukun gücü değil, gücün hukuku egemendir

TRT DÜNYA KUPASI UYDU ŞİFRELERİ ( BISS-KEY )


2010 Dünya Kupası herkesin bildiği gibi TRT1 ve TRT3 te yayınlanacak. Ancak maçlar   yayın haklarından doğan kayıpların yaşanmaması adına şifreli olarak yayınlanacak. TRT’nin bu uygulaması en son 2008 Avrupa Şampiyonasında ATV tarafından uygulanmış ve herhangibir problem olmadan herkes maçları rahat rahat izlemişti. İşte yine aynı durum sözkonusu ve TRT Biss key şifreleri aşağıda bulunmaktadır.

1. Uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Çoğu uydu alıcılarında bu özellik bulunmakta fakat aktif durumda değildir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

2. Uydu alıcınızın menüsünde ‘CAS’, ‘Key Girişi’, ‘CAS System’, ‘CAS Keys’ veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

TRT 1 için; Biss ID: 0×1FFE (eğer 6 haneli ise biss ID 0×001FFE olarak girilmelidir. Bazı cihazlara hepsini 0 yapsanızda oluyor)
Biss TP: 11919/244444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)
Key Değeri: 1000000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

TRT 3 için; Biss ID: 0×1FFF (eğer 6 haneli ise biss ID 0×001FFF olarak girilmelidir. Bazı cihazlara hepsini 0 yapsanızda oluyor)
Biss TP: 11919/244444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)
Key Değeri: 1000000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

5. Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.

6. Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ ‘kanal şifreli’ gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın.

7. Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.

Maçlar , Türkiye içinde çatı anteni ile vericiler üzerinden, Kablo TV şebekesinden, D-Smart ve Digiturk platformlarından herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sorunsuz bir şekilde izlenmektedir.

Tüm cihazlara TRT Biss Key(Manuel olarak) Girmek
Next 7500 cıs serisi
TRT 1 için;
provider:011919
keydata:0E
key:1000000000000000

TRT 3 için;
provider:011919
keydata:0F
key:1000000000000000

Next 2000 serisinde Bundesliga TRT Biss key girmek
TRT1
Biss ID : 0 x 1 f f e
Freakans : 11919
Symbol Rate : 24444
Polarizasyon : VER

KEY :10 00 00 00 00 00 00 00

TRT3
Biss ID : 0 x 1 f f f
Freakans : 11919
Symbol Rate : 24444
Polarizasyon : VER

KEY :10 00 00 00 00 00 00 00

Vestel dvb 3600
1FFE-01-10000000000000 TRT1

Vestel dvb 840 ci
001FFE 00 1000000000000000 TRT1

Dreambox icin
F 00011FFF 00 1000000000000000 ; TRT 1
F 00011FFF 01 1000000000000000 ; TRT 1

B 11919:24444:V 1000000000000000 ; TRT 1

Kaon Tabanlı Cihazlar İçin
000000 00 1000000000000000 TRT1

benjamin dsr 8000
TRT1
10 00 00 00 00 00 00 00
8280 ile biss menüsü açılıyor.

goldmaster 76100
ff – 10 00 00 00 00 00 TRT 1

Taplin serilerinde
1FFF 1000000000000000 ; TRT 1

Redline 10 csx için
trt 1 19919 – V – 24444 Biss 00 1F FF index 2A Key 1000000000000000

Yumatu IQ – Serisi için
2600 000001 11919 1000000000000000
2600 000003 11919 1000000000000000

Humax 5400 için
Nba tv keylerini siliniz.Eski trt şifresindeki caıd değerlerini 1ffe olarak değiştiriniz.Daha sonra 11094 H 24444 frekansı ya da diğer 11919 v 24444 üzerinde 30 sn kadar bekleyiniz.

amstrad 16100 plus
002600 00 10 00 00 10 00 00 00 00

Goldmaster serileri için
TRT yayınları 2 frekans üzerinden verilmektedir. bu frekanstaki (11919 v 24444) yayınları çözer.

TRT 1 VE TRT 3 için: Biss ID: 0×1FFF (eğer 6 haneli ise 0×001FFF),

Kod Değeri: 1000000000000000 (eğer 12 hane varsa 10000000000000)

4000-9000 -80800CI-4450-56000-Serisi Modellerinde
Menü Sistem Ayarları üzerinde 121 tuşlayınız ve açılan menüden Etid Code bölümüne giriniz kumanda üzerindeki kırmızı tuşa basarak Biss şifreleme sistemine giriniz ve ilk satır üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak şifreyi giriniz. ( Son yazılım yüklü ise Menü sistem ayarları üzerinde 121 tuşlayın açılan menüden Set to default seçeneğine tıkladığınızda ***ler yazılı olarak gelecektir )

70500-74000-76000-76500-76100-74200-50200-50300-50400-50800 Modellerinde
Kumanda üzerinden Menü 8282 tuşuna basınız açılan *** menüsünden Satır seç seçeneğinde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız sağ sol tuşlarını kullanarak biss bölümüne geliniz ve herhangi bir satır üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.

8000 Serisi Modellerde
Kumanda üzerinden menü 9317 tuşlayınız ve açılan *** menüsünden kumanda üzerindeki menü tuşuna basınız açılan şifreleme sistemleri menüsünden Biss şifreleme sistemini seçiniz açılan menüden herhangi bir satır üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.

11200-11300-11400-20200-20300-20400-30300-30400-30700 Serisi Modellerinde
Nisan 2006 yazılımını yükledikten sonra kumanda üzerinden menü 6382 tuşlayınız açılan menüden kumanda üzerindeki AUX IN tuşuna basarak ***leri resetleyiniz, daha sonra kumanda üzerindeki TV/Radyo tuşuna basarak biss şifreleme sistemi menüsüne giriniz ilk satır üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.

40400-90900–40100-40200-30800-40300-40700-50100- Serisi Modellerinde
40400FTA-40400CI-90900CI modellerinde
kumanda üzerinden menü tuşuna basınız oyunlar içersinde *** Listesi seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız açılan menüden kumanda üzerindeki sağ sol tuşlarını kullanarak Biss şifreleme sistemine giriniz. 1FF9 satırı üzerinde kumanda üzerinden kırmızı tuşuna basınız ve *** seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.
Not : *** listesi seçeneği yok ise oyunlar içinde kumanda üzerinden 9999 tuşlarına basarak emuyu aktif ediniz.

40100FTA-40100CI-40100SKY-40200SKY-40300FTA-40300CI-40700FTA modellerinde
kumanda üzerinden menü tuşuna basınız basınız oyunlar içersinde Kod Düzenle seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız açılan şifre menüsüne 0000 yazınız ve gelen menüden kumanda üzerindeki sağ sol tuşlarını kullanarak Biss şifreleme sistemine giriniz. 1FF9 satırı üzerinde kumanda üzerinden kırmızı tuşuna basınız ve 8Byte *** seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz. Gelen menü üzerinde ok seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak kaydediniz.
Not: Kod düzenle seçeneği aktif değil ise Menü içersinde 19370 gelen şifre menüsüne 2486 yazarak emuyu aktif ediniz.

14200-14300-14400-14700-14900 Modellerinde
Kumanda üzerinden menü tuşuna basınız SmartCard seçeneği üzrinde ok tuşuna basınız, açılan menüden *** Manager seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız. Açılan menüden yukarı aşağı tuşlarını kullanarak Biss seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak açılan menüden 000ff9 seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız açılan menüden CW seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız ve şifreyi giriniz.
Not: SmartCard seçeneği aktif değil ise menü 9999999 tuşlayarak SmartCard seçeneğini aktif ediniz.

70100-70300-70400 Modellerinde
Kumanda üzerinden menü tuşuna basınız SmartCard seçeneği üzrinde ok tuşuna basınız, açılan menüden *** Manager seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız. Açılan menüden yukarı aşağı tuşlarını kullanarak Biss seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak açılan menüden 000ff9 seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız açılan menüden CW seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız ve şifreyi giriniz